VistaJet เล็งเห็นความต้องการขององค์กรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • บริษัทและผู้บริหารหันไปใช้งานการบินส่วนบุคคลมากกว่าสายการบินพาณิชย์
  • ผลประโยชน์ขององค์กรเพิ่มขึ้น 49% ระ
Continue Reading