Zoom รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2022

  • รายได้รวมของไตรมาสแรกเท่ากับ 956.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 191% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
  • จำนวนลูกค้าที่สร
Continue Reading