Synchronoss ประกาศปิดการขายหุ้นสามัญและหุ้นที่ไม่ด้อยสิทธิ์มูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี้ Synchronoss ยังระดมทุน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ผ่านการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเฉพาะบุคคล

รายได้สุทธิที่

Continue Reading