Zenas BioPharma ประกาศผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับยาในการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3 ของยา Obexelimab สำหรับการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับ G4 ของอิมมูโนโกลบูลิน (IgG4-RD)

การศึกษา INDIGO ระยะที่ 3 ทั่วโลกนั้นจะประเมินถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ obexelimab ในผู้ป่วย IgG4-RD ซ

Continue Reading